انواع پرس هیدرولیک جهت فورجینگ، کشش و ویژه

- طراحی و ساخت انواع پرس های هیدرولیک جهت کشش و فرمینگ

- طراحی و ساخت انواع پرس های ویژه مطابق سفارش مشتری

پرس های این شرکت به صورت دروازه ای و C فریم طراحی می گردد و پس از آهنگری و جوشکاری تحت عملیات تنش گیری قرار گرفته و به صورت یکپارچه کلیه قسمت های پرس شامل نشیمن سیلندر و صفحات و کشویی ها تحت عملیات ماشین کاری قرار می گیرد لذا تلرانس های هندسی پرس ها شامل توازی صفحات نشیمن قالب و تعامد کشویی های حرکت رام نسبت به صفحات و ... در محدوده مجاز می باشد.

همچنین طراحی سیستم هیدرولیک و برق به صورتی است که امکان کنترل سرعت، فشار، زمان و موقعیت رام پرس به صورت نرم افزاری برای اپراتور میسر می باشد و از این رو امکان تولید قطعات بسیار دقیق عملی می گردد.