تجهیزات زمینی هواپیمایی

در صنعت هواپیمائی و در آشیانه های تعمیرات هواپیما، جهت دسترسی تکنسین ها به قسمتهای مختلف هواپیما، نیاز به استندهای مخصوص میباشد که شرکت تکنوماشین با انجام مهندسی معکوس برروی مدلهای موجود  وتجهیزات زمینی هواپیمائی و بهینه سازی طراحی انها، در 3 مدل با کاربری ها و ارتفاع دسترسی متفاوت، نسبت به ساخت اقدام مینماید:
1-استند هیدرولیک B4
ارتفاع حداکثر دسترسی اپراتور 4000 میلیمتر
ارتفاع حداکثر سطح میز 2300 میلیمتر
ارتفاع حداقل سطح میز 1100 میلیمتر
حداکثر وزن مجاز نفرات به همراه تجهیزات 300 کیلوگرم

 

2- استند هیدرولیک B5
ارتفاع حداکثر دسترسی اپراتور 5200 میلیمتر
ارتفاع حداکثر سطح میز 3500 میلیمتر
ارتفاع حداقل سطح میز 2300 میلیمتر
حداکثر وزن مجاز نفرات به همراه تجهیزات 300 کیلوگرم

 

3- استند هیدرولیک B12
ارتفاع حداکثر دسترسی اپراتور 8200 میلیمتر
ارتفاع حداکثر سطح میز 6500 میلیمتر
ارتفاع حداقل سطح میز 3000 میلیمتر
حداکثر وزن مجاز نفرات به همراه تجهیزات 300 کیلوگرم