کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت این شرکت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 & ISO/TS29001:2010 عمل نموده و اهداف خود را بعنوان خط مشی کیفیت شرکت همواره در نظر دارد .

با توجه به خط مشی تعریف شده کار اصلی واحد کنترل کیفیت با خرید مواد اولیه و ورود آنها شروع و تا خروج محصول نهائی و ارسال دفترچه نهایی تضمین کیفیت محصول بصورت مستمر و پوینده ادامه دارد. در این راستا  مراحل کاری واحد کنترل کیفیت را به شرح زیر می توان دسته بندی نمود .

1- کنترل مواد اولیه: مواد اولیه در هنگام ورود و به محض تحویل به انبار و صدور رسید موقت ، توسط نماینده واحد کنترل کیفیت (مطابق استانداردها و دستورالعمل های مربوطه ) ارزیابی می گردد و پس از تأئید مجوز ورود به انبار و واحد تولید صادر می شود .

2- کنترل در حین ساخت: این کنترلها به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم می گردد.

کنترل محسوس : این سازمان به وسیلهI T P  Inspection Test Plan)) که  بر اساس الزامات کارفرما و با توجه به نیاز محصولات  تعریف می شود ، اقدام به کنترل کیفی قطعات در قالب بازرسی های ابعادی ،چشمی و . . . مینماید. مدارک این بازرسی ها در فرم های مربوطه ثبت میگردد.

کنترل نا محسوس: کنترلهایی که مطابق دستورالعمل های تولید ، توسط کارشناسان واحد کنترل کیفیت بطور مستمر انجام می شود مانند شرائط نگهداری قطعات، کنترلهای حین ماشینکاری و . . .  لازم به ذکر است که در هر مرحله از کنترل مواد اولیه و کنترل در حین ساخت که مغایرتی مشاهده شود مغایرت در فرم ویژه NCR ثبت شده و به واحد مربوطه خود جهت رفع مغایرت و اصلاح آن ارجاع داده می شود.

3- کنترل محصول در عملیاتی که خارج سازمان صورت می گیرد: در هنگام ارسال قطعات  به  تامین کننده گان برای عملیاتی مانند : عملیات حرارتی ، پوشش های فلزی ، سندبلاست و . . .  نظارت واحد کنترل کیفیت بر روی قطعات قطع نشده و واحد کنترل کیفیت شرکت با واحد کنترل کیفیت تامیین کننده در ارتباطی مستقیم خواهند بود.مدارک تمام عملیات انجام شده در خارج از شرکت مانند :گراف عملیات حرارتی و. . .  . به تائید واحد کنترل کیفیت خواهد رسید.

4- دسته بندی و جمع آوری مدارک: کلیه مدارک QC مربوط به هر قطعه در یک کتابچه (Final Book) بصورت منظم و دسته بندی شده قرار می گیرد و نسخه ای از آن در قالب شناسنامه محصول به کار فرما تحویل داده می شود.

5- کالیبراسیون: کالیبراسیون ابزار اندازه گیری یکی از وظائف مهم واحد کنترل کیفیت است. وکلیه تجهیزات مورد استفاده توسط شرکت ثالث (مورد تائید سازمان ) کالیبره شده و با گواهی کالیبره مدت دار مورد استفاده قرار میگیرد.